Indspilningen (Thorvaldsen)

Iflg. Preben Franks regnskab har filmen kostet kr. 27.550.-. Dreyers honorar beløb sig til 1.500,- for manuskript og 5.500,- for instruktion. Preben Frank fik 2.500,- for instruktion og 1.000,- for produktionsledelse.

Dreyers formål med filmen kommer til udtryk i et brev sendt til Ib Koch-Olsen, 12/11 1948:
”Meningen med Thorvaldsen Filmen er jo ikke at levere en udtømmende Afhandling om Thorvaldsens Kunst men lige netop ved Hjælp af hans populæreste og lettest forstaaelige Værker at bringe Menigmand til at se og forstaa det særegne ved Thorvaldsens Kunst i Almindelighed. (…) … en Film, hvis egentlige Formaal skulde være at overbevise Folk, der staar indifferent overfor Thorvaldsens Kunst, om, at den i Virkeligheden er let at forstaa”.

Optagelserne fandt sted fra omkring 22. august til omkring 20. september 1948 på Thorvaldsens Museum og i Vor Frue Kirke.

Dreyer og Frank valgte at filme skulpturerne fritstående på gulvet, altså trukket ud fra deres oprindelige placering langs væggene. Nogle valgte de at anbringe på en sokkel, der drejede rundt. Sigurd Schultz, direktør for Thorvaldsens Museum, skriver i et brev til Ib Koch-Olsen, direktør for Dansk Kulturfilm, om optagelserne:
”Det var ellers haarde Krav om Risiko ved Flytning af Marmor, de to Herrer stillede til os, og en drøj Tur at komme igennem paa et for os ikke just belejligt Tidspunkt. Vi er lettede over, at det er overstaaet lykkeligt og uden nogen Uheld, men de var jo lige ved at klemme Livet af vor Vagtmester. Han var synlig overkørt, da han naaede til i sidste Øjeblik at skulle gennemføre Arrangementerne til Hundred Aars Dagene. Ogsaa dette klarede vi imidlertid heldigt. Dermed er saaledes al Ting godt.” (dateret 24/9 1948).

Preben Frank var alvorligt syg og blev dårligere i løbet af efteråret. Thorvaldsen blev hans sidste filmarbejde – han døde 21. februar 1949 efter en længere hospitalsindlæggelse.


Af Lisbeth Richter Larsen | 25. august