About Dreyer: Federspiel

(Torben Skjødt Jensen, DK, 1995)

Interview with Birgitte Federspiel about Dreyer.

From Carl Th. Dreyer—My Metier by Torben Skjødt Jensen (Steen Herdel & Co., DK, 1995).
By courtesy of Torben Skjødt Jensen.

Format:

04:56 min.
Production: Steen Herdel & Co. / Unni Straume Filmproduksjon
© Torben Skjødt Jensen

Type:

Films on Dreyer