Baggrund (Fremtidens borgere)

Endnu en kortfilmtitel kan tilføjes Carl Th. Dreyers værkliste. Det viser sig, at Dreyer i april 1946 har forestået 2.unit-optagelser og research til Theodor Christensens Fremtidens Borgere – med Jørgen Roos som fotograf. Et tip fra filmforsker Palle Bøgelund Petterson førte os på sporet.

Dokumentationen findes i filmens journalsag, som ligger i DFIs journalarkiv, dels i form af et notatuddrag fra Nordisk Films arkiv og dels i to breve, som Dreyer har sendt til Dansk Kulturfilms direktør Thomas P. Hejle. De to breve ligger i jornalsagen som kopierede afskrifter og er gengivet i deres komplette udformning nedenfor. De viser i høj grad Dreyers omhyggelighed og engagement – også når det ’bare’ gælder 2.unit-optagelser til en anden instruktørs film.

Jf. notatet fra Nordisk Film har Dreyer og fotograf Jørgen Roos fået manuskriptet tilsendt 17. april. 20. april er der reserveret værelser til Dreyer og Roos på Hansens Hotel i Vejen.

Brev 1

Vejen, den 25. April 1946

Herr Direktør Thomas P. Hejle,
Dansk Kulturfilm
Dahlerupsgade 1-3, København F

Kære Hr. Direktør Hejle.
Hermed giver jeg Dem nogle Meddelelser om Resultaterne af min Rundrejse hernede, idet jeg gaar ud fra, at De lader gaa videre til Hr. Theodor Christensen og Hr. Torben Madsen, hvad de mener bør gaa videre til de to Herrer.
Askov.
Paa Grund af det meget beskedne Lysmateriel vi fik med har det ikke være muligt for os at optage Afstandsbilleder men kun Billeder af Situationer og mindre Grupper. Vi har optaget en Række Billeder, hvormed Formaalet har været at vise det mangeartede Liv, der udfolder sig indenfor Højskolens Omraade. Disse Billeder er følgende:
1. Piger undervises i Barnepleje
2. Piger undervises i Sang
3. Foredrag om Stats- og Verdensøkonomi (med Landkort)
4. Karle undervises i Fysik
5. Elev studerende paa sit Værelse
6. Scene fra Biblioteket
7. Avislæsning
8. Piger undervises i Syning
9. Oldtidssamlingen beses
10. Studiekreds læser moderne Litteratur
11. Fra Foredragssalen. En Række lyttende Elever
12. Billede af Askov’s Grundlægger, Schrøder
13. Elever forsamlet ved Kaminen
14. Nærbillede af et Par Hænder, der skriver Stil paa Skrivemaskine og et andet Par, som skriver møjsommeligt med Pen og Blæk.

Jeg antager, at Hr. Theodor Christensen imellem alt dette vil kunne finde, hvad han har brug for. Jeg har tænkt mig, at disse Billeder toner frem og bort afvekslende med Billeder af en helt modsat Karakter, nemlig Billeder, der viser den klosteragtige Stilhed, som raader udenfor Bygningerne, mens Undervisningen staar paa indenfor.
Disse Udebilleder bør først tages i Maj, naar der er Løv på Træerne. Til den Tid vil det vrimle af Motiver, der udtrykker Fred og Ro. Jeg tror ikke, at vi under de givne Forhold (Manglen paa Lys) klarere kan udtrykke det, som ønskedes fremhævet, nemlig Kontrasten mellem Arbejde, Liv og Fordybelse indenfor Murene og den store Stilhed udenfor.
Gymnastikhøjskolen i Snoghøj.
Jeg har her baade talt med Frk. Abildgaard og med Frk. Krogh, der begge var interesseret i, at der blev vist Billeder fra denne Skole, blot ønskede de, at Gymnastikken og især Gymnastikøvelserne på Græsplænerne ved Fjorden blev optaget saa sent som muligt, ikke gerne før engang i Juni, da Eleverne ikke vil være indøvede før den Tid.
Derimod kunde de øvrige Indendørsbilleder godt tages tidligere. Der bør vel især tænkes paa nogle Billeder af en Morgen- og Aftenandagt i Skolens yndige lille Kirke (bygget af Lønborg-Jensen) – samt et Billede af Foredragssalen og fra Hallen med Dobbelttrapperne op til Elevernes Værelser.
Skibbelund Efterskole.
Efter hvad Forstander la Cour Petersen oplyser rykker her et Pigehold ind den 3. Maj. Om Vinteren omfatter Undervisningen kun Karle. Forstanderen anser det ikke for udelukket, at han i Maj kan samle saa mange unge Mænd, at et Par Undervisningstimer med dem kan vises. En gammel Veteran underviser i Kurvefletning og Børstebinding. Den historiske Baggrund for Skolens Virksomhed kan vel vises gennem Kongeaaens nære Beliggenhed og ved Genforeningsstenen, Magnusstenen, og Hansen-Jacobsen’s ”Modersmaalet”.
Efterskolen i Rens.
Vi har i Dag besøgt denne Skole, som i Øjeblikket er uden Elever. Forstanderen Gotfred Hansen var meget glad ved Tanken om, at der skulde filmes dernede. Skolens Beliggenhed ved den nye Grænse kommer til Udtryk paa den Maade, at Undervisningen er meget sønderjydsk betonet. Man kan vist sige, at Grænselære er Hovedfaget. Ogsaa her vil der kun være Piger i Maj Maaned. Grænseforholdene vil være nemme at benytte til en Billedmontage. Lige ved Skolen ligger en dansk Grænsebom med danske og tyske Gendarmer. Endvidere Pigtraads-Spærringer og Skilte m.m.
Skolen i Vojens har jeg ikke besøgt, da baade Amtsskolekonsulent Roust og Forstander la Cour Pedersen fortalte mig at Skolen har ændret Karakter og at den nu er at betragte som en almindelig Efterskole.
Amtsskolekonsulent Roust i Haderslev var indforstaaet med, at der optages Billeder fra en af de nye ”arbejdstekniske Ungdomsskoler” i hans Amt i Maj Maaned. Skønt Undervisningen er ophørt, mente han nok det kunde lade sig gøre at faa samlet tilstrækkelig mange Elever, naar han fik Besked nogen Tid i Forvejen. Han skulde til den Tid anvise en til Formaalet egnet Skole. Han udtalte i øvrigt , at han vilde sætte Pris paa, at der optoges Billeder fra flere saadanne Skoler, hvoraf nogle er mere primitivt indrettet end andre. Jeg gjorde opmærksom paa, at der kun var faa Meter til Raadighed, og da det udelukkende er selve Skoleformen, der intereserer i Forbindelse med denne Film, kunde det næppe antages, at Filmen kunde vise Billeder fra mere end een af Skolerne. – Disse Skoler underviser Pigerne i Husgerning og ”Boliglære” og Drengene i landbrugsfagligt bestemte Kundskaber, bl.a. populær Kemi og Biologi. Endvidere holdes der Foredrag om Andelsbevægelsen og om Produktionskredsløbet indenfor Landbruget. – Hr. Roust vilde ogsaa gerne have taget Billeder fra et af Amtsungdomsskolenævnets Møder i Amtsraadssalen i Haderslev. Billeder af denne Art ligger dog antagelig udenfor Filmens Hensigt, hvilket jeg gjorde ham opmærksom paa. Han erklærede da, at han vilde drøfte disse Spørgsmaal med Statskonsulent Novrup. Han havde den Opfattelse, at der vilde blive meddelt ham, hvor mange Meter der var til Raadighed, og saa var det ham, der bestemte hvad disse Meter skulde bruges til. Hvis Konsulenterne i samtlige Landets Amter er af samme Mening ser det ikke godt ud for Filmen.
Roskilde Højskole.
Vi vil i Morgen Middag være i Roskilde og gaar straks i gang med Billederne herfra. Vi skal jo være færdige Lørdag .
Radiofilmen. Jeg har faaet en Ide til denne Film, som jeg glæder mig til at forelægge Dem, naar jeg kommer ind. Indtil da sender jeg Dem mine
Venlig Hilsner
Sign. Carl Th. Dreyer

Brev 2

København F., den 28. April 1946

Herr Direktør Thomas P. Hejle,
Dansk Kulturfilm
Dahlerupsgade 3
Kbh. V.

Kære Hr. Direktør Hejle,
hermed sender jeg Dem en Liste over de Billeder vi har optaget paa Roskilde Højskole. Billederne er opregnet i den Rækkefølge, i hvilken de bør anbringes i Filmen:
1) Omslaget af Skolens Aarsskrift med Ordene ”Arbejder Højskolen” i store typer.
2) Nogle mandlige Elever (udpræget Arbejdertyper) defilerer forbi Apparatet, idet de afhenter Bøger hos Forstanderen.
3) Omslaget af Ib Kolbjørns Lærebog: ”Socialistiske Teorier” i Nærbilleder.
4) Studiekreds, der drøfter Emnet Demokrati. En Elev polemiserer heftigt mod Læren.
5) En sort Tavle – Tavlen i Foredragssalen – hvorpaa staar skrevet med Kridt: ”George Sand – Chopin” samt tegnet en Nodestump.
6) Billede af en ung Elev, der fra Katederet i Foredragssalen holder et improviseret Foredrag om Chopin. Han slutter netop Foredraget og gaar hen til Klaveret og spiller en Nocturne af Chopin.
7) Stort Nærbillede af en Protokol med Etiketten: ” Elevraadets Mødeprotokol”. Nærbilledet glider ved Panorering over i et Billede af Elevraadet samlet til ugentligt Møde.
8)
9) Billede forestillende diskuterende unge Mennesker, Piger og Drenge, forsamlet en Aften efter Arbejdets Ophør paa et af Elevværelserne.
Som Billede 8 foreslaar jeg at optage Max Medens Statue af en Folketaler, der om otte Dages Tid opstilles i Højskolen.
Billederne tænkes at tone over i hinanden.
Jeg haaber, at disse Billeder giver et Udtryk for den Aand, der raader i Arbejder Højskolen, og at Hr. Theodor Christensen maa kunne bruge dem. Nu ser han dem jo i Løbet af et Par Dage. Da Hr. Jørgen Roos mente han kom til at klippe de Partier af Filmen, som han selv har optaget, har jeg givet ham Besked i hvilken Rækkefølge Billederne efter min Mening bør anbringes.
Med venlig Hilsen
Sign. Carl Th. Dreyer

Jørgen Roos' erindringer bekræfter

Et udsagn i Jørgen Roos' upublicerede erindringer bekræfter, at han og Dreyer var i Jylland og filme højskoler:
"På et tidspunkt arbejdede vi som ’second unit’ på en film, Theodor Christensen lavede, og det førte med sig, at vi rejste rundt til mange danske højskoler. Når vi havde indkvarteret os på et provinshotel, gik vi som regel en tur i byen, og jeg lagde mærke til, at Dreyer ikke kunne holde ud ...".


Af Lisbeth Richter Larsen | 27. august